Salgs- og leveringsbetingelser

1. GENERELT

1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle tilbud, ordrer, ordrebekræftelser og leverancer hidrørende fra Forzes A/S (”Forzes”), CVR-nr. 41 93 85 95, medmindre Forzes ved udtrykkelig, skriftlig aftale har tiltrådt andet aftalegrundlag med den købende kunde (”Kunden”).

1.2 I tilfælde af fortolkningstvivl med hensyn til, om en fravigelse omfatter Betingelserne i sin helhed eller blot udgør en delvis fravigelse, samt med hensyn til om en fravigelse omfatter en enkeltstående ordre eller kundeforholdet i sin helhed, skal der være tale om en delvis, enkeltstående fravigelse, medmindre der er klare holdepunkter for andet.

1.3 Forzes er ikke bundet af Kundens almindelige eller individuelle betingelser, f.eks. købsbetingelser eller specifikke krav, medmindre Forzes ved særskilt, gensidig, udtrykkelig aftale mellem Forzes og Kunden (til sammen ”Parterne”) erklærer sig indforstået med at være bundet af vilkårene.

2. TILBUD, ORDRE OG ACCEPT

2.1 Ethvert tilbud skal afgives og accepteres skriftligt. Kundens ordrer er først bindende for Forzes, når Forzes’ skriftlige ordrebekræftelse er kommet Kunden til kundskab. Mundtlige aftaler er ikke bindende for Forzes, medmindre de skriftligt indgår i ordrebekræftelsen.

2.2 Forzes’ tilbud gælder i 14 dage fra afgivelsen, medmindre tilbuddet udtrykkeligt angiver andet. Tilbuddet bortfalder, hvis Kundens accept ikke inden da er kommet frem til Forzes. Ethvert tilbud er med forbehold for mellemsalg, i hvilket tilfælde Forzes ikke er bundet af tilbuddet.

2.3 Kunden har pligt til at kontrollere ordrebekræftelsens overensstemmelse med sin ordre. Kunden er bundet af ordrebekræftelsens udvisende, hvis ikke Kunden har reklameret over en eventuel uoverensstemmelse senest 5 hverdage efter datoen for ordrebekræftelsen; dog senest ved levering.

2.4 Når Forzes har afsendt sin ordrebekræftelse, kan Kundens ordre kun ændres med Forzes’ skriftlige accept. Forzes kan da fastsætte en ny leveringstid og pris, herunder med inddragelse af Forzes’ omkostninger ved ændringen af ordren.

3. BYGGEVARELEVERANCEKLAUSUL

3.1 Har Parterne aftalt en byggeleveranceklausul i henhold til AB 92 § 10, stk. 4, eller AB 18 § 12, stk. 5, eller en i øvrigt i alt væsentligt tilsvarende klausul, gælder byggeleveranceklausulen alene for leverancer af byggematerialer, der anvendes ved byggeri i Danmark.

3.2 Har Parterne aftalt en byggeleveranceklausul som omtalt i punkt 3.1, ophører Forzes’ ansvar for mangler ved leverancer 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori leveringen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til Kunden. Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke – eller kun med stor vanskelighed – kan gennemføres mod Kunden eller mod efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet kan gøres gældende direkte mod Forzes. Også i sådanne tilfælde kan Forzes kun gøres ansvarlig for mangler i det omfang Forzes’ egen leverance er mangelfuld og endvidere kun i det omfang, der følger af Forzes’ eget kontraktforhold med Kunden. Sagen behandles ved Voldgiftsretten for Byggeog Anlægsvirksomhed.

3.3 Udvidet ansvar: Forzes har tiltrådt Brancheforeningen Danske Byggecentres ordning ”udvidet ansvar”, der kan udstrække Kundens reklamationsret til at kunne gøres gældende i op til 10 år efter levering, når slutbrugeren er en privat forbruger.

4. PRISER

4.1 Alle priser i Forzes’ tilbud og ordrebekræftelser er anført i danske kroner ekskl. moms, og priserne er fastsat på baggrund af gældende priser på tidspunktet for afgivelsen af tilbuddet.

4.2 Indtil levering forbeholder Forzes sig at opjustere angivne priser i tilbud eller ordrebekræftelser, hvis der sker en stigning i Forzes’ omkostninger af enhver art i forbindelse med fremstilling og levering, f.eks. materialepriser, told, afgifter mv., priser fra underleverandører og kursændringer.

4.3 Hvis Forzes’ justeringer af priser er uacceptable for Kunden, er Kunden berettiget til at annullere sin ordre inden for 5 hverdage fra modtagelsen af Forzes’ meddelelse om prisændringen. Kunden er dog ikke berettiget til at annullere sin ordre, hvis Forzes accepterer at fastholde den oprindelige pris.

5. BETALINGSVILKÅR

5.1 Betalingsbetingelserne fremgår af Forzes’ ordrebekræftelse.

5.2 Hvis forfaldstiden overskrides, har Forzes krav på 1,5 % rente af det skyldige beløb per måned for hver påbegyndt måned beregnet fra forfaldsdagen, med tillæg af DKK 100 per skriftlig rykker samt Forzes’ inkassoomkostninger.

5.3 Ved Kundens betalingsmisligholdelse og/ eller hvis forudsætningerne for eventuel kredittid væsentligt ændres, er Forzes berettiget til at tilbageholde alle yderligere leverancer til Kunden, uanset om leverancerne har indbyrdes sammenhæng.


6. LEVERING OG RISIKO

6.1 Medmindre andet udtrykkeligt og skriftligt er aftalt, sker levering ab Forzes’ lager på Strandvejen 16, 7800 Skive. Varerne er Kundens risiko fra det tidspunkt, hvor Forzes på nævnte adresse har fortaget levering ved at stille varerne til rådighed for Kunden.

6.2 Er det aftalt, at Forzes skal forsende varen, afholder Kunden alle udgifter til fragt, forsendelse og forsikring, idet risikoen for varerne er Kundens fra det tidspunkt, de forlader Forzess lager. Kunden er forpligtet til at stille fornødent materiel og mandskab til rådighed for aflæsning. DK < 1. januar 2021 FORZES SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2021 2 FORZES A/S > Strandvejen 16 > 7800 Skive > www.forzes.dk > E info@forzes.dk > T +45 8877 4350

6.3 Leveringstidspunktet angivet af Forzes, f.eks. i Forzes’ ordrebekræftelse, er alene vejledende, medmindre andet udtrykkeligt og skriftligt er aftalt. Forzes forbeholder sig retten til at levere i rater.

6.4 Selv hvis det er aftalt, leveringstiden ikke blot er vejledende, kan den kræves ændret af Forzes ved enhver ændring eller tilføjelse til Kundens ordre, eller hvis Kunden ikke rettidigt opfylder alle de nødvendige eller aftalte formaliteter og vilkår.

6.5 Udsættes levering i forhold til leveringstidspunktet i Forzes’ ordrebekræftelse på grund af Kundens forhold, er Forzes berettiget til at udskille leverancen (foretage koncentration) og give Kunden meddelelse herom, hvorefter Kunden bærer risikoen og vil være forpligtet til at betale, som var levering sket til det forudsatte leveringstidspunkt.

7. FORSINKELSE

7.1 Forzes kan alene komme i forsinkelse, hvis Parterne har aftalt et fast leveringstidspunkt, jf. herved pkt. 6.3.

7.2 I tilfælde af Forzes’ forsinkelse kan kunden alene hæve købet, hvis forsinkelsen overstiger 30 dage.

7.3 Måtte Kunden finde, at Forzes er i forsinkelse, skal Kunden straks skriftligt give meddelelse herom til Forzes, idet Kunden i modsat fald mister enhver ret til at gøre krav gældende mod Forzes i anledning af forsinkelsen. 7.4 I øvrigt gælder ansvarsbegrænsningen i pkt. 8.

8. ANSVARSBEGRÆNSNINGER

8.1 Forzes kan uanset omstændighederne aldrig ifalde ansvar for nogen form for indirekte tab, herunder – men ikke begrænset til – følgeskader, driftstab, avancetab, ventepenge, dagbod, tidstab, leje af kran/truck mv.

8.2 Et eventuelt ansvar for Forzes vil under alle omstændigheder være maksimeret til købesummen eksklusive moms for de forsinkede eller mangelfulde produkter.

8.3 Forzes kan ikke ifalde ansvar, hvis Forzes’ manglende opfyldelse skyldes force majeure og lignende forhold såsom – men ikke begrænset til – krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb, indgreb af lokale myndigheder, brand, strejke, lockout, herunder lokale strejker og lokale lock-out, eksport- og importforbud, manglende leverance fra underleverandører mv., uanset om nævnte forhold måtte ramme Forzes direkte eller Forzes’ underleverandører.

8.4 Forzes’ opstart af eller deltagelse i forhandlinger med Kunden om en mindelig løsning på et eventuelt krav medfører ikke, at Forzes ikke efterfølgende kan påberåbe sig Betingelserne, herunder disses ansvarseller reklamationsbestemmelser.

8.5 Ansvarsbegrænsningen finder også anvendelse uanset omstændighederne, herunder – men ikke begrænset til – både faktiske og retlige mangler samt forsinkelse.

8.6 Ovenstående ansvarsbegrænsning er gældende, hvad enten et eventuelt ansvar støttes på almindelige erstatningsregler eller på andet grundlag, og hvad enten Forzes har udvist nogen form for uagtsomhed eller ej.

9. MANGLER OG REKLAMATION

9.1 Kunden er forpligtet til at undersøge det købte straks ved modtagelsen. Undersøgelse for skjulte fejl og mangler, som kan opdages ved nærmere undersøgelse, er Kunden pligtig til at foretage senest 5 dage efter modtagelsen. Foruden undersøgelsen straks ved levering er Kunden også pligtig til at undersøge det købtes kontraktmæssighed, før det ibrugtages.

9.2 Er en leverance mangelfuld, og har Kunden foretaget behørig reklamation, er Forzes berettiget til efter eget frie valg at foretage omlevering eller afhjælpning eller at give Kunden et forholdsmæssigt afslag. Kunden vil herefter være fuldt og endeligt fyldestgjort for ethvert krav som følge af manglen. Hvis Forzes’ omlevering, afhjælpning eller forholdsmæssige afslag træder i stedet for hele eller dele af en leverance, er Forzes berettiget til at kræve de mangelfulde varer tilbage. Hvis ikke Forzes inden for rimelig tid efter Kundens reklamation har foretaget omlevering, afhjælpning eller tilbudt et forholdsmæssigt afslag, har Kunden ret til ved skriftlig meddelelse til Forzes at hæve aftalen for den mangelfulde del af leverancen.

9.3 Kunden er forpligtet til at reklamere over for Forzes, straks Kunden konstaterer en mangel. Reklamation skal senest være kommet frem til Forzes 3 hverdage efter, manglen er eller burde være opdaget.

9.4 Ethvert krav mod Forzes i anledning af mangler, der ikke på et tidligere tidspunkt er afskåret af andre årsager, skal – uanset art, og hvornår kravet er eller burde være opdaget – anses for forældet 2 år fra leveringsdatoen, medmindre der foreligger en udtrykkelig, særskilt aftale om andet, f.eks. en byggeleveranceklausul.

9.5 Kundens reklamation til Forzes skal være skriftlig og indeholde en beskrivelse og specifikation af den påberåbte mangel. Kunden er forpligtet til at anvende den af Forzes til enhver tid anvendte reklamationsprocedure.

9.6 Overholder Kunden ikke nærværende bestemmelser om undersøgelsespligt og reklamation, fortabes adgangen til at gøre krav i anledning af mangler gældende mod Forzes.

9.7 I tilfælde af Kundens uberettigede reklamation forbeholder Forzes sig ret til at fakturere Kunden for omkostninger ved håndteringen af reklamationen.

9.8 Skader og reklamationer, der relaterer sig til manglende vedligeholdelse eller manglende overholdelse af retningslinjer – herunder Forzes’ montagevejledninger, brochurer, produktmateriale eller anvisninger og oplysninger i øvrigt – berettiger ikke Kunden til at gøre krav gældende mod Forzes. Det samme gælder skader og reklamationer, der relaterer sig til uhensigtsmæssigt indeklima, håndværksmæssigt ukorrekte bygningsforhold. Når det købte er fremstillet af naturmaterialer, udgør det ikke mangler, hvis der forekommer varierende farver og et mindre antal ukurante varer.

9.9 Forzes påtager sig ikke noget ansvar i anledning af de retningslinjer, der gives vedrørende det købtes brug og vedligeholdelse mv., idet de konkrete forhold altid vil være afgørende. Kunden skal derfor anvende egne rådgivere til at få afklaret de konkrete forhold, samtidig med Kunden hos Forzes skal indhente oplysning om, hvorvidt givne retningslinjer fortsat er gældende.

9.10 En uoverensstemmelse på op til +/- 10 % i det købtes mængde skal ikke udgøre en mangel eller berettige Kunden til at hæve; dog skal Forzes være forpligtet til at give Kunden et tilsvarende forholdsmæssigt afslag, hvis det købtes mængde er mindre end ordren, f.eks. 2 % afslag, hvis der er 2 % færre enheder en forudsat. FORZES SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2021 3 Strandvejen 16 > 7800 Skive > www.forzes.dk > E info@forzes.dk > T +45 8877 4350 9.11 I øvrigt gælder ansvarsbegrænsningen i pkt. 8.

10. RETURNERING

10.1 Der er ingen retur- eller fortrydelsesret.

10.2 Undtagelsesvis og efter nærmere skriftlig aftale kan lagervarer dog tages retur inden for en periode på 3 måneder fra leveringstidspunktet. Det vil da være en forudsætning, at Kunden returnerer varerne i hel og ubeskadiget stand og i uåbnede pakninger, og at returnering sker uden omkostninger for Forzes.

10.3 Indgås en aftale om returnering, vil Forzes kreditere Kunden for ordresummen; dog med et fast fradrag af 25 %.

10.4 Specielt fremskaffede eller specielt fremstillede varer tages aldrig retur.

11. TILBAGEHOLD OG MODREGNING

11.1 Kunden er ikke berettiget til at tilbageholde betaling eller foretage modregning i krav fra Forzes.

11.2 Er Kunden i betalingsmisligholdelse, aktuel eller forventet, er Forzes berettiget til at tilbageholde enhver ydelse og foretage modregning i ethvert krav, Forzes måtte være Kunden skyldig, uanset om der er sammenhæng med den konkrete aftale. Forzes’ tilbageholderet skal også gælde enhver genstand tilhørende Kunden, som Forzes er i besiddelse af direkte eller indirekte som følge af Parternes samhandel eller aftale.

12. PRODUKTANSVAR

12.1 Forzes fraskriver sig i videst muligt omfang ethvert produktansvar, dvs. ansvar for skader forvoldt af det købte, over for Kunden.

12.2 Hvis Forzes direkte over for tredjemand pålægges produktansvar, er Kunden forpligtet til at holde Forzes skadesløs for et hvert ansvar, der overstiger Forzes’ direkte ansvar over for Kunden.

12.3 Kunden er forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme forum, som behandler en eventuel produktansvarssag mod Forzes.

12.4 I øvrigt gælder ansvarsbegrænsningen i pkt. 8.

13. EJENDOMSFORBEHOLD

13.1 Indtil Kunden har foretaget fuld betaling for en ordre, forbeholder Forzes sig ejendomsretten til det solgte.

14. LOVVALG OG VÆRNETING

14.1 Enhver tvist, som måtte opstå mellem Parterne i relation til den mellem Parterne indgåede aftale, herunder tvister vedrørende aftalens eksistens eller gyldighed, skal afgøres efter dansk ret ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen. Voldgiftsretten skal nedsættes i Skive.